Laam Has Ntawm Ncauj by Nyaj Xuv Xyooj Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Laam Has Ntawm Ncauj ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Laam Has Ntawm Ncauj using ukulele or guitar.
This song by Nyaj Xuv Xyooj can also be played by that instruments.
=

Laam Has Ntawm Ncauj chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Laam Has Ntawm Ncauj by Nyaj Xuv Xyooj Ukulele Chords


Verse 1
Laam has ntawm ncauj tag ntseeg Yexus
Taab sig lub sab twb tsis ntseeg tag
Laam ua zoo le tus tuab neeg ncaaj
Taab sig tag tag nwg tsuas yog dlaag
 
Verse 2
Laam has ntawm ncauj tag yeej paub zoo
Taab sig lub sab yeej tsis tau hloov
Thaum txug hnub moog pe hawm Vaajtswv
Los yeej tseem khwv tsis muaj caij su
 
Chorus:
Oh! Vaajtswv
Thov koj paab nwg
Tso Vaaj Ntsuj Plig tus dlawb huv
Lug nplig hab tsoo nwg lub sab kuag rov xeev
Kuas rov ncu txug koj txuj kev hlub
 
Verse 3
Txawm muaj ntau zag tsis noog koj lug
Thov txhawb nwg txuj kev ntseeg luj hlub
Rau sab ntso ua koj teg dlej num
Lees ntawm lub ncauj hab ntseeg huv lub sab
 
Chord By “MINH”
Singer: Nyaj Xuv Xyooj

To play the this songs, including Laam Has Ntawm Ncauj by Nyaj Xuv Xyooj by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *