Hội Đồng Chuột by Y Vân Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hội Đồng Chuột ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Hội Đồng Chuột using ukulele or guitar.
This song by Y Vân can also be played by that instruments.
=

Hội Đồng Chuột chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hội Đồng Chuột by Y Vân Ukulele Chords


Chít chuột chít chuột chít chít chít
Chít chuột chít chuột chít chít chít
Chít chuột chít chuột chít chít chít
 
Hôm nay họp hội đồng, bàn ngay công việc thật cần
Nhân khi mèo bệnh hoạn, thì ta nên họp vội vàng
Cùng lo mưu lược đối phó thật khôn.
Chít chuột chít chuột chít chít chít
 
Theo tôi thì phải liều, dùng dây xâu đầy lục lạc
Ta đeo vào cổ mèo, để khi anh chàng này trèo
Thì chuông reo là ta trốn chạy mau.
Chít chuột chít chuột chít chít chít
 
Nhưng ai người thực hành, chịu hy sinh mà liều mình
Nay tôi bị tật nguyền, niềm riêng xin trình thật tình
Làm sao nhanh bằng trai tráng mà kham.
Chít chuột chít chuột chít chít chít
 
Như tôi lại thật buồn thần kinh sao lại lạ thường
Khôn lanh tạm đủ dùng, trời sinh ra tật giật mình
Rủi ro cơn bệnh đưa tới đột nhiên.
Chít chuột chít chuột chít chít chít
 
Tôi đây thì khỏe mạnh lại thêm thân hình mập mạp
Chân đi nặng chình chịch thì sao đi lại được gần
Trời sinh ra mèo tai thính tự nhiên.
Chít chuột chít chuột chít chít chít
 
Như tôi thì trẻ dại làm sao sinh chuyện nực cười
Không kinh nghiệm bằng người làm sao lo chuyện tày trời
Chỉ gây thêm họa chắc chắn mà thôi.
Chít chuột chít chuột chít chít chít
 
Không ai người chịu làm thì thôi công việc chẳng thành
Thôi thôi tạm dừng bàn mạnh ai lo phận của mình
Vậy nay xin cùng giải tán là hơn.
Chít chuột chít chuột chít chít chít

To play the most songs, including Hội Đồng Chuột by Y Vân by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *