If you are searching for Đạo tràng tịnh độ ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Đạo tràng tịnh độ using ukulele or guitar.
This song by Trung Hậu can also be played by that instruments.
=

Đạo tràng tịnh độ chords has Slow Ballad rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đạo tràng tịnh độ by Trung Hậu Ukulele Chords


Một đạo tràng trang nghiêm
Một đạo tràng thanh tịnh
Cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi
Đều nhất tâm bất loạn luôn niệm A di đà
Cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà!

Một đạo tràng an vui
Dạy mọi người tâm thiện
Cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm
Đều nhất tâm bất loạn luôn niệm A di đà
Ngày ngày được an vui, trong niệm A Di Đà

Nam mô A Di Đà Phật cho chúng con vượt qua
Thân không mang bao tật bệnh Tâm không còn ưu phiền
Gia quyến được đoàn viên cùng quay về bờ giác
Sống trong niềm an lạc, ngày đêm niệm Di Đà

To play the this songs, including Đạo tràng tịnh độ by Trung Hậu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

If you are looking for Đạo tràng tịnh độ ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Đạo tràng tịnh độ using ukulele or guitar.
This song by Trung Hậu can also be played by that instruments.
=

Đạo tràng tịnh độ chords has Slow Ballad rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đạo tràng tịnh độ by Trung Hậu Ukulele Chords


Một đạo tràng trang nghiêm
Một đạo tràng thanh tịnh
Cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi
Đều nhất tâm bất loạn luôn niệm A di đà
Cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà!

Một đạo tràng an vui
Dạy mọi người tâm thiện
Cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm
Đều nhất tâm bất loạn luôn niệm A di đà
Ngày ngày được an vui, trong niệm A Di Đà

Nam mô A Di Đà Phật cho chúng con vượt qua
Thân không mang bao tật bệnh Tâm không còn ưu phiền
Gia quyến được đoàn viên cùng quay về bờ giác
Sống trong niềm an lạc, ngày đêm niệm Di Đà

To play the most songs, including Đạo tràng tịnh độ by Trung Hậu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

If you are searching for Đạo tràng tịnh độ ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Đạo tràng tịnh độ using ukulele or guitar.
This song by Trung Hậu can also be played by that instruments.
=

Đạo tràng tịnh độ chords has Slow Ballad rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đạo tràng tịnh độ by Trung Hậu Ukulele Chords

Một đạo tràng trang nghiêm
Một đạo tràng thanh tịnh
Cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi
Đều nhất tâm bất loạn luôn niệm A di đà
Cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà!

Một đạo tràng an vui
Dạy mọi người tâm thiện
Cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm
Đều nhất tâm bất loạn luôn niệm A di đà
Ngày ngày được an vui, trong niệm A Di Đà

Nam mô A Di Đà Phật cho chúng con vượt qua
Thân không mang bao tật bệnh Tâm không còn ưu phiền
Gia quyến được đoàn viên cùng quay về bờ giác
Sống trong niềm an lạc, ngày đêm niệm Di Đà

To play the most songs, including Đạo tràng tịnh độ by Trung Hậu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.